Bílá kniha o sportu

01.01.2012

Význam sportu v posledních desetiletích razantně vzrostl, a proto již nemohl zůstat bez povšimnutí. Tendence podpory sportu v Evropě vyvrcholily v roce 2007, kdy byla prezentována Bílá kniha o sportu (dále též „Bílá kniha“ nebo „BK“).

„Sport představuje společenský a ekonomický jev narůstajícího významu, jenž význačným způsobem přispívá k naplňování strategických cílů solidarity a prosperity, vytyčených Evropskou unií. Olympijský́ ideál rozvoje sportu na podporu míru a porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami a rovněž výchovy mladých lidí se zrodil v Evropě a záštitu nad ním převzal Mezinárodní olympijský́ výbor a Evropské olympijské výbory.

Evropští občané podléhají kouzlu sportu a většina jej pravidelně aktivně provozuje. Vytvářejí se při něm důležité hodnoty, jako je například týmový́ duch, solidarita, tolerance a smysl pro fair play, přispívá k osobnímu rozvoji a naplnění. Podporuje aktivní zapojení občanů EU do společnosti, a pomáhá tak rozvíjet aktivní občanství. Komise bere na vědomí zásadní roli sportu v evropské společnosti, a to zvláště tehdy, kdy je nutné, aby se přiblížila občanům a řešila otázky, které se jich bezprostředně týkají.“ (1, str. 6)

Bílou knihu o sportu, kterou vydala Komise Evropského Společenství lze označit jako první souborný dokument týkající se sportu. Bílá kniha se skládá ze tří částí, které postupně odkrývají dílčí cíle EU ve sportovním prostředí. Mezi tyto cíle náleží např. zviditelnění sportu v politice Evropské Unie, zvyšování povědomí o potřebách a specifikách tohoto prostředí, podpora diskuze o konkrétních problémech sportu či jeho role v EU. Bílá kniha v sobě zahrnuje klíčové myšlenky EU a zdůrazňuje její politické úvahy a plány. Součástí BK jsou další dva související dokumenty, a to akční plán (Action Plan) pojmenovaný podle Pierre de Coubertina, jehož obsahem jsou konkrétní návrhy na další činnost EU, a dále pracovní dokument (Staff Working Document) popisující pozadí a souvislosti s návrhy uvedenými v BK, včetně příloh o pravidlech hospodářské soutěže, svobodě pohybu pracovních sil a kapitálu ve sportu.

První část BK rozebírá sociální roli sportu a jeho nezastupitelné postavením ve společnosti. Sport má mnoho výhod, které však nemusí být primárně měřitelné z ekonomického hlediska. Evropská politika se snaží tyto klady brát v úvahu, neboť pozitivní vliv sportu v oblastech, jako jsou např. zdravotnictví, sociální soudržnost či vzdělání a odborné přípravy je všeobecně dobře znám. BK charakterizuje příslušné stávající programy a akce na podporu sportovního odvětví. Zároveň se snaží podnítit diskuzi a spolupráci všech zúčastněných stran.

Druhá část BK se zabývá ekonomickým významem sportu. Sport značně napomáhá k posílení a rozvoji evropské ekonomiky a významným způsobem se též podílí na vytváření pracovních míst. Problematika sportu byla v prosinci 2007 zahrnuta do Lisabonské smlouvy právě vzhledem k jeho nespornému ekonomickému významu. Podpůrné kompetence EU v oblasti sportu jsou upraveny v článku 149 Smlouvy o Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy), přesto však potenciál sportu není zcela využit. S ohledem na zmíněné nedostatky BK předkládá řadu návrhů realizovatelných v oblasti sportu.

Třetí část BK se věnuje převážně profesionálnímu sportu a souvisejícími otázkami. Sport je specifické odvětví, kde se často střetává logické myšlení s právními předpisy. Je nutno podotknout, že BK se nesnaží oslabit uplatňování práva, ani udělování jakýchkoli výjimek, nýbrž vytvoření speciálních regulí či komisí řešících jednotlivé případy individuálně.

Lze tedy shrnout, že Bílá kniha, konkrétně její nedílná součást – Akční plán, především usiluje o zahrnutí sportu do politické sféry EU (např. vytvoření ministerstev sportu) s cílem zlepšit jeho využití jako nástroje politiky. Velká většina opatření, uvedených v této části, upozorňuje na společenskou roli a ekonomický rozměr sportu. Bílá kniha rovněž usiluje o zvýšení právní jistoty, a to hlavně použití acquis communautaire[1] ve sportu. Toto téma je předmětem doprovodného dokumentu Informace o původu a pozadí (the EU and sport: background and context).

Seznam literatury:

1) Evropská komise, Bílá kniha o sportu. Místo vydání: Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. 37 s. ISBN 978-92-79-06547-7.[1]              acquis communautaire je francouzský termín, který označuje souhrn zákonů a ustanovení, přijatých během jednotlivých etap evropské integrace a vytváření společného trhu. Používá se především ve vztahu k zemím, které jsou přijímány za nové členy Evropské unie. Rozumí se jím, že nová země přijme a vezme za své stávající i budoucí práva a povinnosti, spjaté se systémem a institucionálním rámcem EU – včetně práv a povinností plynoucích z multilaterálních i bilaterálních dokumentů, jež EU a její členské země podepsaly.

komentáře (0)
Mgr. Tomáš Ruda

Další články autora: